human| human Versión Accesible|  es Otros idiomas
icon-instagram icon-twitter icon-facebook

Carnet Jove. Beneficia’t d’importants avantatges!

Gaudeix dels avantatges que t’ofereix el Carnet Jove
Ara porta integrat elCarnet d’Alberguista!


Tramitar el teu Carnet Jove en línia i gaudeix dels avantatges que t’ofereix el Carnet Jove.
Porta integrat el Carnet de Alberguista!

T’ajudem a fer-ho en línea si trobes dificultat.
Entra des d’ací a la web de l’IVAJ on tens al teu abast la informació que necessites conéixer sobre els passos a seguir i l’accés a la plataforma.

Validesa de dos anys comptats des de la data de la seva expedició a nivell estatal i europeu.
Per a joves d’entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos.

TAXES

El Carnet Jove té una tarifa a partir del 2 de maig de 7,70 euros.


EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Víctimes d’actes de violència de génere. (Cal vindre al CIJ per a emetre el Carnet Jove).
Exempció total al pagament de la taxa.

Documentació justificativa als efectes de la seva comprovació: Resolució judicial. Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal, atestat policial o certificat acreditatiu datenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona.

Membres famílies nombroses reconegudes oficialment:
Categoria especial: Exempció total del pagament de la taxa.
Discapacitat igual o superior al 33%: bonificació del 50% del pagament de la taxa.A partir del 2 de maig: 3.85 euros.

Documentació justificativa: targeta família nombrosa, o si escau, resolució de lòrgan competent.

Joves amb discapacitat, reconeguda oficialment:
Discapacitat igual o superior al 66%: exempció total del pagament de la taxa.
Discapacitat igual o superior al 33%: bonificació del 50% del pagament de la taxa. A partir del 2 de maig: 3.85 euros.

Documentació justificativa: resolució dictada per un òrgan competent.

Membres de famílies monoparentals reconegudes oficialment:
Famílies monoparentals categoria especial: Exempció total de la taxa
Famílies monoparentals categoria general: Bonificació del 50% en el pagament de la taxa.A partir del 2 de maig: 3,85 euros.

Documentació justificativa: títol col·lectiu de família monoparental o Carnet individual, o si escau, resolució de lòrgan competent.

Joves pertanyents a col·lectius vulnerables. (Cal vindre al CIJ per a emetre el Carnet Jove).
Exempció total del pagament de la taxa.

Persones joves tutelades o en guarda pel sistema de protecció de menors, i que es trobin en acolliment residencial o familiar, que acreditin aquesta condició mitjançant certificat de l’entitat pública que exerceixi la guarda o la tutela o mitjançant còpia de la resolució administrativa per la que s’hagi constituït aquesta mesura.
Persones joves que hagin estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels 3 anys anteriors a la majoria dedat.
Majors de 16 anys i menors de 18 anys que, o bé tinguin a càrrec seu persones amb diversitat funcional o menors d’edat, o bé siguin víctimes d’explotació sexual o tracta, o bé siguin víctimes de violència intrafamiliar.
Menors d’edat que es compleixin una mesura judicial reeducativa.
Persones joves en situació dexclusió social acreditada per lòrgan competent en matèria de benestar social de lajuntament de residència.

Acumulació de bonificacions
Seran acumulables: bonificacions per família nombrosa o monoparental + bonificacions per discapacitat = 0 euros
No seran acumulables: descomptes per família nombrosa i família monoparental.